تبلیغات
اعجاب النـامه - های ارشدها!!
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

لیسانس خواندن برای جلب رضایت پدر و عقده گشایی های مهندس نامیده شدن

فوق لیسانس برای جلب رضایت مادر

دکترا برای لفظ دکترا!

همه ما ابلهان مدرن هستیم که خود فریبی را به حد اعلای آن رسانده ایم.

من مشتاقانه منتظر روزی هستم که هر راننده تاکسی یک مدرک دکترای جانور شناسی داشته باشد!

شاید آن روز ما ایرانیان جوگیر بیخیال مدرک و این اسناد جعلی شویمنوشته شده در تاریخ جمعه بیستم شهریور 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive